Ανάλυση της δημιουργίας του κτιστού κόσμου των επτά ουρανών
ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


Ανάλυση της δημιουργίας του κτιστού κόσμου των επτά ουρανών
Αυθεντικό κείμενο:
ὁ δὲ δημιουργὸς Νοῦς σὺν τῷ Λόγῳὁ περιίσχων τοὺς κύκλους καὶ δινῶν ῥοίζῳ, ἔστρεψε τὰ ἑαυτοῦ δημιουργήματα καὶ εἴασε στρέφεσθαι ἀπ' ἀρχῆς ἀορίστου εἰς ἀπέραντον τέλος· 
ἄρχεται γάρ, οὗ λήγει· ἡ δὲ τούτων περιφορά, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς, 
ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων ζῷα ἤνεγκεν ἄλογα (οὐ γὰρ ἐπεῖχε τὸν Λόγον), ἀὴρ δὲ πετεινὰ ἤνεγκε, καὶ τὸ ὕδωρ νηκτά· 
διακεχώρισται δὲ ἀπ' ἀλλήλων ἥ τε γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς, καὶ <ἡ γῆ> ἐξήνεγκεν ἀπ' αὐτῆς ἃ εἶχε
ζῷα τετράποδα <καὶ> ἑρπετά, θηρία ἄγρια καὶ ἥμερα.

.................
.................................

Ανάλυση:

Ο δεύτερος Νους δημιουργός, (το σταθερό κρανίο), με τον Λόγο του, δημιούργησε και περιέχει μέσα του, τα επτά δικά του δημιουργήματα, τους επτά Νους διοικητές, τους Επτά Ουρανούς.


Εξωτερικά περικλείονται οι Επτά Ουρανοί με τον Αιθέρα. 
(Αιθέρας είναι ο Λόγος του δεύτερου Νου δημιουργού).

Εσωτερικά οι Επτά ουρανοί ενώνονται με έναν κεντρικό άξονα, που βρίσκεται το καθαρό της κτιστής φύσης δημιούργημα, και περικλείεται με τον Αιθέρα, ο οποίος Αιθέρας κινείται σε δίνη γύρω από τον άξονα με σπειροειδή μορφή, από τον ανώτερο Ουρανό ως τον πιο κατωφερή, κινώντας όπως το θέλει ο δεύτερος Νους δημιουργός τους Επτά Ουρανούς.
Επίσης κινεί και τις δίνες των ριζών, δηλαδή τον κτιστό κόσμο (γαλαξίες) των επτά ουρανών, όπου εκδηλώνεται η ζωή.

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας
ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.

Και στον δικό μας κατωφερή Ουρανό, στον υλικό κόσμο δημιούργησε την ζωή με άλογα ζώα και πτηνά.

....

Ο κτιστός κόσμος της Ύλης με την κατωφερή ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΗ του, κινείται από έναν κεντρικό άξονα, το Νου, (Αιθέρα), που ενώνεται με τους Επτά Διοικητές, κόσμους, και μέσα στους γαλαξίες γίνεται πνεύμα, (36 Δέκαρχοι), και στην φύση των πλανητών μεταβάλλεται σε πνεύμα της φύσης.

Και η σπείρα; δεν είναι κάπως το ίδιο πράγμα; μία καμπύλη που κινείται σπειροειδώς. Η δίνη, η περιστροφική αυτή κίνηση κινεί σπειροειδώς τον κτιστό κόσμο των επτά ουρανών, και ενώνονται όλοι οι ουρανοί στο καθαρό της φύσης δημιούργημα με τον Αιθέρα. (Νους και ψυχή).

Όλα ενώνονται αλλά τα βαρύτερα κατωφερή στοιχεία δεν μπορούν να ανέλθουν.
Γι'αυτό μεταβάλλεται ο Αιθέρας όταν ενώνεται σε κάθε ουρανό με τα Τέσσερα στοιχεία της Ύλης σε πυρ και πνεύμα
Αλλά και σε πνεύμα της φύσης των πλανητών με τα στοιχεία που εμπεριέχει ο κάθε πλανήτης, όπως στον δικό μας υλικό κόσμο.
Οι ενέργειες του πυρός και πνεύματος σε κάθε κύκλο-γαλαξία-ουρανό, μεταβάλλονται σε κάτι άλλο, ανάλογα με τα τέσσερα στοιχεία σε κάθε κόσμο που εμπεριέχονται σ'αυτόν όταν ενώνονται.

Ως αποτέλεσμα συμπερασματικά έχουμε το εξής:

Από την στιγμή που μπήκαμε στον κτιστό κόσμο, για να βγούμε η μόνη έξοδος είναι η ανάβαση των κύκλων.

Να αφαιρέσουμε την σάρκα και το πνεύμα, ώστε στο καθαρό της φύσης κτιστό δημιούργημα να ενωθούμε με τον Αιθέρα, και να ξαναγίνουμε Νους και ψυχή, και να ανέλθουμε τους ουρανούς.
Και ως Νους που είμαστε Ουσιωδώς όμοιοι με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό Φως και Ζωή μέσω της κάθαρσης της ψυχής, να ανέλθουμε στον όγδοο ουρανό και να γίνουμε δυνάμεις.morfeas sky


Σχόλια